Algemene voorwaarden.                                      

1.       De overeenkomst binnen 5 dagen retourneren, bij niet tijdig retourneren zijn wij gerechtigd een nieuwe opdracht te aanvaarden.

2.       Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle bij de KvK. achteraf blijken dat geen nadere gegevens over de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich door ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, en/of handelend in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.

3.       Contractant 1 is verantwoordelijk voor betaling van heffingen als Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA)

4.       Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet is er bij annulering door contractant 1 het volgende verschuldigd:
Annulering 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100%
Annulering tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 50%
Annulering langer dan 3 maanden voor het optreden: 10%, zijnde administratiekosten.

5.       Contractant 1 is verantwoordelijk voor het op normale wijze kunnen uitvoeren van het optreden, schades ten gevolde van het niet normaal kunnen uitvoeren van het optreden zijn voor verantwoording van Contractant 1.

6.       Verplaatsen van het optreden, na getekende overeenkomst, is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van P.P.Music. Verplaatsing wordt gezien als annulering gevolgd door een nieuwe boeking.

7.       Contractant 1 voorziet de uitvoerende van een redelijk aantal consumpties, Contractant 2 zal hiervoor niet vergoeden.

8.       Bij opdrachten met tijden langer dan 6 uur zal contractant 1 zorg dragen voor een eenvoudige maaltijd voor onze medewerkers.

9.       Betaling vindt plaats contant direct na het optreden, of als u per bank of giro wenst te betalen, dient de betaling minimaal 5 werkdagen voor uitvoering van het optreden te zijn bijgeschreven op de daarvoor aangegeven bankrekening. Indien overeengekomen dat betaling achteraf per bank kan plaatsvinden dient deze betaling binnen 14 dagen na optreden te zijn bijgeschreven op de daarvoor aangegeven bankrekening.

10.    Contractant 1 dient te zorgen voor een podium van 4 mtr. breed en 2 mtr. diep gedegen stroompunt van 2 x 16 amp (220 volt) vrije groepen bij het podium.

11.    Bij evenementen voor meer dan 200 personen en/of buiten optredens wordt in overleg extra licht en/of geluid ingehuurd door Contractant 2. Dit voor rekening van Contractant 1.

12.    Indien het opreden buiten plaatsvindt dient Contractant 1 zorg te dragen voor een goede bescherming tegen weersinvloeden.

13.    Door Contractant 2 zal alleen gelijkvloers worden opgetreden. In kelders en op verdiepingen kan alleen worden gewerkt indien deze bereikbaar zijn via een lift van 2 x 1 mtr.

14.    Film-, video- en geluidsopnamen zijn niet toegestaan zonder toestemming van Contractant 2

15.    De rechter in de vestigingsplaats of in de nabijheid van de vestigingsplaats van P.P.Music is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft P.P.Music het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.    Op elke overeenkomst tussen P.P.Music en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel nr. 36048927.

19.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.